RMbanner

נוטריון הינו עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו, או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

במדינת ישראל קיימים שירותים שאותם רק נוטריון מוסמך להעניק, ולא כל עורך דין.

המשרד מספק את כל  השירותים הנוטריוניים, לרבות:

  • אימותי חתימה נוטריוניים

  • אישורי העתק נוטריוניים

  •  צוואות נוטריוניות

  • אישור נוטריוני על נכונות תרגום.
  • תרגום נוטריוני עבור מסמכים משפטיים, רפואיים ומדעיים.