RMbanner

המשרד רכש נסיון עשיר במתן מגוון שירותי רישום מקרקעין, ובהכנת חוזי מכר ורכישה לכל נכס מקרקעין.

המשרד מבצע את כל תהליך הרישום במיומנות רבה: רישום פרצלציה, נקודתית או רחבת יריעה - רישום ע"פ תש"צ וע"פ תב"ע, רישום פעולות איחוד וחלוקה, זיקות הנאה, ביטול או ייחוד הערות והעברות למקרקעין גובלים.

רישום בית משותף, לרבות בתים הכוללים הצמדות והמורכבים ממספר מבנים ו/או כניסות, וכן רישום זכויות, חובות, משכנתאות והערות אזהרה.

למשרד מיומנות נפרדת לטיפול ברישום באזור יהודה ושומרון.

כן המשרד מטפל באופן שוטף בעבודות רישום מיוחדות רבות, כגון תיקון טעויות סופר על סוגיהן, ביטול ורישום מחדש של צווי רישום בית משותף, תיקון צווי בית משותף, לרבות תיקון שטחים, רישום תוספות בנייה, ופיצול או איחוד דירות בבית המשותף.

אנו מציעים לעמיתינו שירות מקצועי וזריז, בניהול פרוייקט רישום, או ברישום ספציפי של הפרצלציה או הבית במשותף בנפרד, וברישום זכויות נקודתי של כל מספר יחידות.

באפשרותנו לפעול בעבורכם ישירות מול החברה או הקבלן, או אף ללא ידיעתם.

המשרד פיתח קשרי עבודה שוטפים עם מנהל מקרקעי ישראל, לשכות רישום המקרקעין, לשכות המפקחים על רישום המקרקעין, לשכות הסדר המקרקעין, המנהל האזרחי באיו"ש, הבנקים למשכנתאות ומערכת מיסוי המקרקעין, בכל רחבי הארץ.